Huisregels

 

Wij hebben huisregels om de goede orde en veiligheid te bewaren. Deze regels gelden voor medewerkers, cliënten, en bezoekers. Wij gaan uit van de omgangsvormen die in de samenleving gebruikelijk zijn en van de wettelijke voorschriften. Vanzelfsprekend gaat een ieder op een respectvolle wijze met elkaar om. Dit houdt onder meer in dat geweld, inbreuk op de intimiteit van de ander en geluidsoverlast niet getolereerd kunnen worden. 

Algemene huisregels

Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van zaken kunnen opleveren. Artikelen die wettelijk verboden zijn, geven wij anoniem aan de politie.

Roken
Stoed is in principe rookvrij. Dit betekent dat roken alleen is toegestaan in ruimten die daarvoor aangewezen zijn. 

Medicijnen, alcohol en drugs
Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan. Het aan anderen verstrekken van alcohol of drugs is verboden. Verhandelen of weggeven van medicijnen is niet toegestaan.

Huisdieren
In principe is het houden van huisdieren niet toegestaan (uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de locatie).

Fotograferen en andere beeldopnamen
In onze organisatie respecteren wij ieders privacy. Dit betekent in geval 'bij het maken van foto's dat eerst de uitdrukkelijke toestemming van de persoon van wie men de foto wil nemen, wordt gevraagd. Hetzelfde geldt voor andersoortige opnamen zoals die via video, film, mobiele telefoon, webcam e.d.

Handelen
Om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen, is het verstandig niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen.

Aansprakelijkheid en schade
Stichting Onder Een Dak is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Strafbare feiten
Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Klachten
Voor het indienen van een klacht kunt u een formulier verkrijgen op de desbetreffende locatie. U kunt hier ook vragen naar de klachtenprocedure, het adres van de klachtencommissie en /of naar de folder van de cliëntenraad en/of de vertrouwenspersoon.

Brand en veiligheid

  • In de voorzieningen van Stoed zijn verschillende veiligheidsvoorzieningen aangebracht (brandblusmiddelen, noodbewegwijzering etc.). Deze middelen mogen alleen worden gebruikt in de gevallen waarvoor ze bedoeld zijn.
  • In geval van brand of andere  noodsituaties volgt u de instructies van het personeel op.
  • Bij diverse ingangen en binnen enkele locaties zijn beveiligingscamera’s aangebracht om (mede) toezicht te houden op de veiligheid binnen en rondom het gebouw. Registratie en opslag van gegevens wordt gedaan conform de wettelijke regels daartoe.

 

Aanvullende regels
In aanvulling op de algemene huisregels, kunnen er regels, passend bij de situatie van die locatie zijn opgesteld. U kunt op uw locatie naar deze regels vragen.