Missie en visie

Missie

“Elk mens is kwetsbaar. Sommigen (veel) meer dan anderen. Voor die eersten zijn wij er. Samen met deze kwetsbaren, hun netwerk en onze partners werken wij voor hen aan perspectief en groei op verschillende levensterreinen. Met wat wij doen, voegen we waarde toe aan hun leven en bevorderen we een gelijkwaardige plek voor hen in onze samenleving.”

Visie

Binnen onze organisatie geloven we daarbij in de volgende aanpak/visie:

  • We werken aan perspectief en groei met kwetsbaren op diverse levensterreinen;
  • We sluiten aan bij wensen en behoeften van kwetsbaren. Onze begeleiding is stimulerend en motiverend;
  • We werken nauw samen met het brede (wijk)netwerk;
  • We streven naar een gelijkwaardige plek in de samenleving voor onze doelgroepen. We gaan uit van- en benadrukken talenten en mogelijkheden;
  • We werken samen met partners binnen en buiten het sociaal domein;
  • Waar helpend zetten we digitale innovaties in;
  • We hebben oog voor preventie en inzet op (mentale en fysieke) gezondheid i.p.v. alleen op ziekte.

Kernwaarden

Onze medewerkers werken vanuit de volgende kernwaarden:

Positief: We zien vooral de mens en zijn/haar mogelijkheden en talenten. We stimuleren en coachen onze doelgroepen in hun stappen op weg naar persoonlijke doelen en een gelijkwaardige plek in de samenleving. Hierbij gaan we net dat stapje verder.

Verbindend: We zoeken in onze steun en begeleiding breed naar verbindingen die voor onze doelgroepen van waarde zijn (van familie tot vrijwilligers, buren, ondernemers tot de sportvereniging en woningbouwcorporatie) en bijdragen aan perspectief en groei.

Professioneel: We hebben een verantwoordelijke rol naar onze doelgroepen, hun netwerk en vrijwilligers. Dit zie je terug in ons gedrag en in onze communicatie: We kennen onze protocollen en methodieken, zijn betrouwbaar (afspraak is afspraak), duidelijk (begrenzen), respectvol en betrokken.

Ondernemend: We kennen de wereld om ons heen en zien waar zich kansen voordoen voor onze doelgroepen en de organisatie. We acteren hierop, staan open voor vernieuwing en ontwikkeling en denken ‘’out of the box’’.