• Home

 • Privacyverklaring cliënten, passanten, bezoekers en deelnemers

  Stichting Onder Een Dak, gevestigd aan de Zuidvliet 111a te Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Wij vinden uw privacy heel belangrijk; niet alleen vanuit wetgeving, maar ook vanuit kwaliteits- en zorgrechtelijk oogpunt. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen van Stichting Onder Een Dak en haar dochterondernemingen Stichting Zorg Stoed, Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Seniorenwelzijn, nader te noemen Stichting Onder Een Dak (Stoed).

  Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onder aan dit document.

  Verwerven van persoonsgegevens

  Wij verkrijgen persoonsgegevens (gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald) van u als client, passant, bezoeker of deelnemer zijnde, zelf. Daarnaast is het mogelijk dat wij enkele persoonsgegevens ontvangen van de lokale uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ROGplus. Laatstgenoemde kan enkel uw naam en Burgerservicenummer aandragen.

  Verwerking van persoonsgegevens

  Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat wij de persoonsgegevens die wij van u vragen, uitsluitend gebruiken voor de in deze verklaring omschreven doelen. Elk doel heeft een rechtmatige grondslag. Wij stellen alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen.

  U kunt op verschillende manieren te maken hebben met Stoed:

  Client of passant
  Als u cliënt of passant bent bij Stoed, worden er voor de uitvoering van uw begeleidingsovereenkomst diverse persoonsgegevens, zoals naam, adres en (e-mail)adres in onze administratie verwerkt, alsook uw Burgerservicenummer (BSN) en in voorkomende gevallen ook uw IBAN-nummer. Wij slaan ook andere gegevens in uw dossier op, zoals uw doelen, rapportage, evaluaties, contactpersonen, ingevulde vragenlijsten et cetera. Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te begeleiden.
  Alleen zorgverleners van Stoed die voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang moeten hebben tot uw gegevens, zijn bevoegd uw dossier in te zien en te bewerken.

  Bezoeker
  Indien u enkel op bezoek bent in een van onze buurt/ontmoetingscentra of op een van onze locaties, worden er geen persoonsgegevens van u verwerkt. Wel wijzen wij u erop dat er op sommige locaties in verband met algemene veiligheid (zichtbaar) camera’s zijn opgehangen, waarbij rechtstreekse monitoring plaatsvindt. Het beeldmateriaal wordt voor een periode van 14 dagen opgeslagen. Daarna wordt het automatisch verwijderd.

  Deelnemer
  Indien u deelneemt aan een van onze activiteiten, wordt in ieder geval uw naam en eventueel uw woonplaats en telefoonnummer geregistreerd. Bij een aanmelding voor een activiteit, verwerken wij indien nodig meerdere gegevens (adres, e-mailadres, IBAN).

  Doeleinden en grondslagen

  Persoonsgegevens worden door Stoed verwerkt voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking geldt dat er (in ieder geval) een reden voor moet zijn. In de AVG zijn hiervoor zes wettelijke grondslagen benoemd. In onderstaande tabel leest u voor welke doelen wij gegevens verwerken en vanuit welke grondslag(en).

  Doeleinde

    Voorbeelden 
  (er zijn meer voorbeelden mogelijk)

   Grondslag
  Leveren van zorg/opvang/ begeleiding Aanmaken van uw cliëntdossier  Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst Wettelijke verplichting
    Verslaglegging aangaande uw begeleiding Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
       
  Faciliteren/organiseren van activiteiten en diensten Registreren deelnemers  Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
  Voldoen aan wettelijke verplichtingen
       
  Kwaliteitsdoeleinden Afhandeling klachten Voldoen aan wettelijke verplichtingen
    Aanleveren van kwaliteitsindicatoren Voldoen aan wettelijke verplichtingen
    Uitvoeren van dossiercontrole  Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
  Voldoen aan wettelijke verplichtingen
       
  Facturering Handelingen die nodig zijn om zorglevering of deelname activiteiten te factureren Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
  Voldoen aan wettelijke verplichtingen 
       
  Administratie/intern beheer Innen van verschuldigde bedragen/bijdragen en uitbetalen van vergoedingen Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
     Uitvoeren van de accountantscontrole Voldoen aan wettelijke verplichtingen
    Verhuuradministratie Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
  Voldoen aan wettelijke verplichtingen
       
  Informatievoorziening Verstrekken van informatiefolders, versturen van e-mail(nieuwsbrieven), correspondentie  U heeft toestemming gegeven
  Waarborgen veiligheid Monitoren d.m.v. cameratoezicht op locaties Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

   

  Uitwisseling met derden

  Persoonsgegevens worden door ons alleen gedeeld met derden (gemeente, verzekeraar e.d.) indien er een rechtsgeldige grondslag voor is.
  De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacybeleid.

  Doorgifte aan het buitenland

  In beginsel geven wij geen persoonsgegevens door aan partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

  Bewaren van persoonsgegevens

  Hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard, is afhankelijk van het doel. De AVG geeft geen overzicht van concrete bewaartermijnen van persoonsgegevens. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:
  - Van alle persoonsgegevens die worden bewaard, is de noodzaak van het bewaren bepaald. Als de noodzaak tot het bewaren niet kan worden onderbouwd, dan worden de persoonsgegevens niet bewaard.
  - Als er sprake is van een behandelingsovereenkomst, hanteert Stoed de hoofdregel uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit betekent dat de stichting de persoonsgegevens, zoals opgeslagen in uw medisch dossier, tot vijftien jaar na de beëindiging van de behandelingsovereenkomst bewaart. Als dit een goede hulpverlening bevordert of een ander relevant belang dient, dan kan Stoed echter beslissen om een langere bewaartermijn te hanteren.

  Beveiliging van persoonsgegevens

  Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Stichting Zorg Stoed en Stichting De Hooftzaak Stoed zijn bovendien NEN gecertificeerd (NEN-EN 15224:2012).

  Websitegebruik

  Als u gebruikmaakt van onze websites, verstrekt u ook (persoons)gegevens aan ons. Hiervoor hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u hier raadplegen.

  Uw rechten

  Op grond van de AVG hebt u recht op :
  o inzage van uw persoonsgegevens
  o het hergebruiken van uw gegevens om door te geven aan een andere organisatie (dataportabiliteit)
  o het rectificeren (verbeteren, aanvullen of afschermen) van uw persoonsgegevens
  o het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
  o het stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens (bezwaar maken)
  o het wissen van uw persoonsgegevens

  Termijnen
  U ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van uw verzoek een reactie inhoudende dat:
  • uw verzoek kan worden verwerkt
  • uw verzoek is afgewezen en met welke reden of
  • de termijn met twee maanden wordt verlengd vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken.

  Identificatie
  Voordat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moeten wij uw identiteit vaststellen. Wij vragen u daarom om een kopie van uw geldige legitimatiebewijs met uw aanvraag mee te sturen. Zorg ervoor dat de pasfoto, de nummers onder aan het paspoort, het ID-bewijsnummer en uw BSN onleesbaar zijn gemaakt.
  U kunt ook via de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs. Nadat u geïdentificeerd bent, wordt de kopie van uw legitimatiebewijs meteen vernietigd.
  Bent u wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde? Dan dient u het verzoek te voorzien van een afschrift van de beschikking waarmee u benoemd bent tot curator, bewindvoerder of mentor van de betrokkene. In geval u gemachtigde bent, dient u een getekende volmacht te overleggen.

  Meer informatie
  Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
  Wilt u (een van) uw recht(en) uitoefenen, dan kan dat via dit formulier (pdf).

  Functionaris gegevensbescherming

  Stoed heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert over de privacywetgeving.
  De FG is contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. De gegevens staan onderaan bij ‘contactgegevens’.

  Klacht of datalek?

  Hebt u een klacht over de manier waarop Stoed met uw persoonsgegevens omgaat of vermoedt u een datalek, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Kijk hier voor de procedure.
  Wilt u de klacht of het mogelijke datalek liever rechtsreeks melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, neem hierover dan contact op via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Wijzigingen

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Als wij dat doen, informeren wij u hierover op onze website. Raadpleeg daarom onze website regelmatig voor de laatste versie.

  Contactgegevens

  Kyra Smit is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting Onder Een Dak. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoed, kunt u contact met haar opnemen. Zij is te bereiken via:

  Stichting Onder Een Dak
  Postbus 65, 3140 AB Maassluis
  010 - 5 991 991
  privacy@stoed.nl

   

  Versie april 2019
  Ordina is betrokken bij de totstandkoming van deze privacyverklaring.