• Home

 • Huisregels

   

  Bij onze Stichtingen gelden huisregels. Deze regels zijn er om de goede orde en veiligheid te bewaren. Deze regels gelden voor medewerkers, cliënten, en bezoekers. Wij gaan wij uit van de omgangsvormen die in de samenleving gebruikelijk zijn en van de wettelijke voorschriften. Wij verlangen van een ieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in dat geweld, inbreuk op de intimiteit van de ander en geluidsoverlast niet getolereerd kunnen worden. Bij overtreding bestaat de mogelijkheid tot aangifte bij de politie.

  Algemene huisregels

  Gevaarlijke voorwerpen
  Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van zaken in de instelling kunnen opleveren. Artikelen die wettelijk verboden zijn worden door Stoed anoniem aan de politie gegeven.

  Roken
  Stoed is in principe rookvrij. Dit betekent dat alleen in ruimten die daarvoor aangewezen zijn roken is toegestaan.

  Medicijnen, alcohol en drugs
  Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan. Het aan anderen verstrekken van alcohol of drugs is verboden. Verhandelen of weggeven van medicijnen is niet toegestaan.

  Huisdieren
  In principe is het houden van huisdieren niet toegestaan (uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de afdeling).

  Fotograferen en andere beeldopnamen
  In onze instelling respecteren wij de privacy van iedereen die in onze instelling verblijft. Dit betekent in ieder geval dat eerst de uitdrukkelijke toestemming van de persoon van wie men de foto wil nemen, wordt gevraagd. Hetzelfde geldt voor andersoortige opnamen zoals die via video, film, mobiele telefoon, webcam e.d.

  Handelen
  Om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen, wordt u dringend verzocht binnen de instelling niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen.

  Aansprakelijkheid en schade
  De instelling is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

  Strafbare feiten
  Van strafbare feiten, gepleegd in de gebouwen of op het terrein van de instelling, wordt aangifte gedaan bij de politie.

  Klachten
  Voor het indienen van een klacht kunt u een formulier verkrijgen op de desbetreffende locatie. U kunt hier ook vragen naar de klachtenprocedure, het adres van de klachtencommissie en /of naar de folder van de cliëntenraad en/of de vertrouwenspersoon.

  Brand en veiligheid

  • In de voorzieningen van Stoed zijn verschillende veiligheidsvoorzieningen aangebracht (brandblusmiddelen, noodbewegwijzering etc.). Deze middelen mogen alleen worden gebruikt in de gevallen waarvoor ze bedoeld zijn.
  • In geval van brand of andere  noodsituaties dient u de instructies van het personeel op te volgen.
  • Bij diverse ingangen en binnen enkele voorzieningen zijn beveiligingscamera’s aangebracht om (mede) toezicht te houden op de veiligheid binnen en rondom het gebouw. Registratie en opslag van gegevens wordt gedaan conform de wettelijke regels daartoe.

   

  Aanvullende regels
  In aanvulling op de algemene huisregels, kunnen er afdelingsregels passend bij de situatie van die afdeling zijn opgesteld. Vraag op uw afdeling naar deze regels.